Home

Projectwerkzaamheden

Bij het opzetten en beheren van de planning worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Opstellen van de planningsarchitectuur, welke nodig is voor het desbetreffende project. Indien mogelijk en noodzakelijk wordt de kostenstructuur, welke voor het project opgezet is, verwerkt in de planningsarchitectuur, dit om cash-flow en tijdsontwikkeling goed met elkaar te kunnen vergelijken.
- Opstellen van de planning. Dit kan gebeuren door vanaf begin op te zetten in een softwareprogramma of gebruik te maken van bestaande of aangeleverde planningen welke geconverteerd en samengebundeld in het softwareprogramma (Primavera ) worden.
- Bijhouden van de planning. Op basis van voortgangsmeting of voortgangsopgave wordt de planning up to date gehouden en vervolgens doorgerekend. Door voortschrijdend inzicht, scope-aanpassing en meerwerk kan de planning ook gemodificeerd worden. Van elke nieuwe doorrekening en modificatie wordt een back-up gemaakt welke later als vergelijking met de vigerende planning kan fungeren
- Op basis van vraag worden planningen uitgedeeld om als leidraad of als tijdsframe te dienen voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze planning heeft dan een geldigheid (vigerend) tot de volgende doorrekening.
- Rapportage over de projectvoortgang, kritische paden, knelpunten en aanbevelingen voor eventuele versnellingen.

De werkzaamheden voor ondersteuning op het gebied van risicomanagement zijn de volgende:
- Opstellen van een zogenaamde probabilistische planning op basis van de deterministische en met behulp van planningssoftware .
- Door middel van brainstormsessies en bilateraal overleg met betrokken projectleiders worden risico’s gedefinieerd met kans van optreden en gevolg in tijd en eventueel geld. Ook wordt de spreidingen van de activiteiten in de planning voor tijd en eventueel geld bepaald tijdens deze sessies.
- Alle bevindingen worden gestructureerd in een database gezet.
- De database wordt als uitgangspunt gebruikt om aan de deterministische planning een probabilistisch deel te hangen met alle risico’s en spreidingen.
- Door middel van risicosoftware (Monte Carlo of PertMaster) wordt een risicoprofiel van het project gemaakt.
- Wederom na bilateraal overleg, worden beheersmaatregelen opgezet welke de risico’s en de spreidingen op de activiteiten verminderen. Ook deze komen in de risicodatabase.
- Aan de hand van de vernieuwde risicodatabase wordt de risicoplanning aangepast met nieuwe activiteiten en kosten (door de beheersmaatregelen) en andere waardes voor de risico’s en de spreidingen. Ook kunnen verschillende scenario’s opgesteld worden. De database kan ook gebruikt worden systeemgerichte contract beheersing SCB) toe te passen. Hiermee worden activiteiten met hoge risico's getoetst en beheersmaatregelen vastgesteld en gemonitoord.
- Er worden nieuwe risicoprofielen uitgerekend welke weer als uitgangspunt dienen voor een niewe ronde van risicobeheersing.